Untitled Document
Untitled Document

 


 

 

 
 
Untitled Document
 
คณะกรรมการสถานศึกษา

             

1. นายดุลยเดชน์
ตลาภา ประธานกรรมการ
2. นางปฏิพร เทพทอง รองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย เจริญลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายสุทธิ คงหนู ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายอาวรณ์ เหมรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6.

นายฉลอง

ขาวคง ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายดำรง คงแก้ว ผู้แทนองค์กรชุมชน
8. นายทรงศักดิ์ สังขาว ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. นายอีน เอียดตรง ผู้แทนผู้นำท้องถิ่น
10. นายนิรัตน์ รัตนสุรการณ์ ผู้แทนปกครอง
11. นายเริงชัย สิงห์อินทร์ ผู้แทนองค์กรศาสนาอิสลาม
12. เจ้าอาวาสวัดโพรงจระเข้   ผู้แทนองค์กรศาสนาพุทธ
13. นางปนัดดา ดารามาลย์ ผู้แทนศิษย์เก่า
14. นางพรชนก จั่นจตุรพันธ์ ผู้แทนครู
15. นายสมมารถ ผดุงอรรถ กรรมการเลขานุการ
16. นายสมจริง อินทรักเดช ที่ปรึกษา
17. สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจชุมชนบ้านในควน ที่ปรึกษา
18. นายชลอ สังขาว ที่ปรึกษา
       

 

 

 

 

 

 
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
Untitled Document
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207