Untitled Document
Untitled Document

 


 

 

 
 
Untitled Document
 
วิสัยทัศน์

             

  โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์จัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียน อย่างมีคุณภาพ ตามมารตรฐานสากล
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2559

 

Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
Untitled Document
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207