Untitled Document
Untitled Document

 


 

 

 
 
Untitled Document
 
พันธกิจโรงเรียน

             

  1.ให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง และเต็มตามศักยภาพ
  2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นสากล
   
   3.เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม       โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
   
 

  4.พัฒนาครูและบุคลากร  ให้มีความก้าวหน้า มีความรู้ความสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
  มีประสิทธิภาพและพัฒนาตนสู่ความเป็นมืออาชีพ  ในประชาคมอาเซียน

   
  5.สนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์  สื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยี ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้
   
 

 6.พัฒนาด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  รวมทั้งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อ
    ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

   
   7.เสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน ให้บุคคลชุมชนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมีส่วนร่วมและ อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก
   
  8.ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
   
  9.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
   

 

 

เป้าประสงค์

 
  1.ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเต็มตามศักยภาพ
   
  2.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
   
  3.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และ แก้ปัญหาได้
   
  4.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
   
  5.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   
  6.ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข 
   
  7.ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
   
  8.ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ  ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
   
  9.ครูและบุคลากร  พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าสู่ความเป็นมืออาชีพ
   
  10.สถานศึกษามีบุคคลกร  วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  สื่อ นวัตกรรม  และเทคโนโลยี อย่างเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้
   
  11.สถานศึกษามีบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
   
  12.สถานศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
  13.องค์กรมีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก
   
  14.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
   
  15.สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
   
  16.สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
   

 

 
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
Untitled Document
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207