Untitled Document
Untitled Document

 


 

 

 
 
Untitled Document
 

ประวัติสถานศึกษา

                โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์   อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กระทรวงศึกษาธิการ    เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 - 4   โดยได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่  25   มีนาคม  พ.ศ.     2519    และเริ่มเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2519   มีจำนวนนักเรียนเริ่มแรก     89  คน  2   ห้องเรียน   และเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปีการศึกษา  ๒๕๓๕  เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน      เป็นโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนแบบสหศึกษา

               ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์   เลขที่223 หมู่ 1  ตำบลในควน   อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 13 (ตรัง – กระบี่)  โทรศัพท์ 075576207   โทรสาร075576207   E-mail:pstrg@hotmail.com   Website: http://wwws.pstrang.ac.th   เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 60 ไร่  เขตพื้นที่บริการ 5 ตำบล   ได้แก่ตำบลในควน หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ตำบลโพรงจระเข้หมู่ 1, 2, 3, 5, 7 ตำบลหนองบ่อ หมู่ที่ 4    ตำบลปะเหลียน  หมู่ที่ 6, 7, 13 และตำบลนาชุมเห็ด หมู่ที่ 4, 7 และ 8

 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน

  

อักษรย่อ ป.ส.บนพื้นทวีปเอเชียโอบล้อมด้วยลูกโลก  หมายความว่า โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์  มุ่งปลูกฝังและพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่น ได้อย่างมีความสุขเปี่ยมด้วยความรู้อันเป็นสากล  เพื่อจะรู้เท่า ทันโลก

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน – ขาว      สีน้ำเงิน   หมายถึง  ความเข้มแข็ง  อดทน     สีขาว   หมายถึง   ความบริสุทธิ์  สะอาด  ปลอดโปร่ง

อักษรย่อของโรงเรียน ป.ส.
ปรัชญาโรงเรียน “นตฺติ    สนฺติ    ปรํ    สุขํ      ความสุขใดเกินกว่าความสงบไม่มี”
อุดมการณ์ ความรู้คู่ความดี
คำขวัญ รู้หน้าที่  สามัคคี  ใฝ่ความดี  มีวินัย
เป้าหมาย “ สุขภาพดี  การเรียนเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ล้ำเลิศการจัดการ ”        
“  มีความสุข  มีความดี  มีปัญญา ”
อัตลักษณ์โรงเรียน     แต่งกายดี  มีมารยาท
เอกลักษณ์โรงเรียน      องค์กรแห่งความผาสุก    ๔ น = น่าเรียน  น่าอยู่   น่าดู  น่ารัก
 

 

 
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
Untitled Document
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207