หัวข้อกิจกรรม : :พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
  
  ภาพประกอบงานกิจกรรม
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207