นักเรียนลงทะเบียน กรุณากรอกรหัสประจำตัวนักเรียนกรอกเฉพาะตัวเลขรหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

กรุณาเลือกคำนำหน้าชื่อ

กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกนามสกุล

ชาย หญิง กรุณาเลือกเพศ

เลือกวันเกิด

กรุณาเลือกระดับชั้นเรียน

ตัวอย่าง ถ้าเรียนอยู่ ม. 1/10 พิมพ์ 10 อย่างเดียว กรุณากรอกห้องห้องกรอกเฉพาะตัวเลข

พิมพ์เฉพาะบ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย(ถ้ามี) กรุณากรอกที่อยู่

กรุณาเลือกจังหวัด

กรุณาเลือกอำเภอ

กรุณาเลือกตำบล

กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์กรอกเฉพาะตัวเลขรหัสไปรษณีย์ 5 ตัวรหัสไปรษณีย์ 5 ตัว

ถ้าไม่มีอีเมลให้กรอก student@yorpor.ac.th แทน กรุณากรอกอีเมลล์รูปแบบอีเมลล์ไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกเบอร์มือถือกรุณากรอกเบอร์มือถือ์ให้ถูกต้อง

กรุณากรอกชื่อบิดา

กรุณากรอกนามสกุลบิดา

กรุณากรอกชื่อมารดา

กรุณากรอกนามสกุลมารดา

กรุณากรอกชื่อผู้ปกครอง

กรุณากรอกนามสกุลผู้ปกครอง

กรุณากรอกเบอร์มือถือกรุณากรอกเบอร์มือถือ์ให้ถูกต้อง

กรุณากรอกตัวอักษรที่ท่านเห็น

ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ไม่ต้องเว้นวรรค กรุณากรอกตัวอักษรที่ท่านเห็นด้านล่าง